Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor konsument

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Avseende produkter från HÄGRABOXEN AB

Dessa allmänna leveransvillkor gäller konsumenter och är giltiga från och med 1 februari 2019.

 1. Allmänt

Dessa allmänna leveransvillkor skall äga tillämpning vid Hägraboxen AB:s (”Hägraboxens”) leverans av gods såvida annat ej skriftligen avtalats mellan parterna. Hägraboxen förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna leveransvillkor och kunden ansvarar för att vid var tid hålla sig uppdaterad om gällande villkor. Specifika bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor. Den eller de produkter som Hägraboxen ska leverera benämns nedan ”Produkten” och det överenskomna priset som ska erläggas benämnas nedan ”Avtalat Pris”.

 1. Beställning

Beställning görs via beställningsformuläret på vår hemsida www.hagraboxen.se. Kund anger sin epostadress och får en orderbekräftelse samt ett leveransbesked när varorna lämnar oss. Kund kan även ringa in din beställning på telefonnummer: 070-627 72 02, helgfria vardagar kl. 08.30–17.00.

 1. Betalning

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Våra fakturor skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos www.klarna.se.

 1. Leverans

Leverans av beställda varor sker huvudsakligen med Schenker och bekostas av kund om inte annat överenskommits mellan parterna.

 1. Returrätt / Öppet köp

Kund har 14 dagars returrätt från betalningsdatum utan returavdrag på alla oanvända varor. Kund ombesörjer själv returen och bekostar returfrakten. Vid skadat eller saknat emballage gör Hägraboxen ett returavdrag motsvarande tio (10) procent av den returnerade varans värde.

 1. Reklamation

Eventuell reklamation görs direkt till oss via epost: kundservice@hagraboxen.se. Ange vilken typ av reklamation som avses. Vi kommer därefter att kontakta dig.

 1. Transportskador

Kontrollera alltid godset direkt vid ankomst. Synliga skador måste anmälas till chaufför/utlämningsställe direkt vid leverans. Därefter gör du en anmälan till oss: kundservice@hagraboxen.se. Alla transportskador ska anmälas till Hägraboxen inom sju (7) arbetsdagar.

 1. Felansvar

Även om hästen är ett djurslag finns det många olika rastyper och därmed rasbeteenden. Du känner din hästras bäst och du är själv ansvarig för att utfordra din häst med Hägraboxen. Hägraboxen avskriver sig ansvaret för djurens beteende och ersätter inte en box som sparkats sönder eller på annat sätt med våld förstört boxen eller dess funktion.

I övrigt hänvisas till konsumentköplagens (SFS 1990:932) bestämmelser.
Användning och säkerhetsbedömning sker på eget ansvar.

 1. Montering

Monteringsanvisning medföljer varje leverans och finns även på vår hemsida hagraboxen.se/monteringsanvisning. Hägraboxen ansvarar inte för skada på grund av felaktig montering.

 1. Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Information om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter hittar du på vår hemsida.

 1. Återtagandeförbehåll

Hägraboxen är ägare till Produkten till dess den blivit fullt betald. Äganderätten till Produkten förbehålls Hägraboxen till dess full betalning erlagts och Hägraboxen har rätt att återta Produkten i samband med en hävning. Kund äger inte rätt att överlåta Produkten till tredje man innan full betalning erlagts till Hägraboxen.

Hägraboxen förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan.

 1. Befrielse från ansvar för betalningsförsening (force majeure)

Kunden har rätt till förlängd tid för betalning om Kunden är förhindrad att betala i tid på grund av krig, terrorism, sabotage, arbetskonflikt, extrema naturhändelser, rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, epidemier, knapphet på transportmedel, inskränkningar i tillförseln av el, drivkraft eller data- och tele-kommunikationer samt andra liknande händelser.

Hägraboxen har rätt att häva avtalet om betalningsdröjsmålet beror på en befrielsegrund ovan och har pågått under mer än tre månader.

 1. Hävning på grund av betalningsdröjsmål och hävningsskadestånd

Hägraboxen får häva avtalet om kunden inte betalat tre månader efter förfallodagen eller om det står klart att kunden inte kommer att kunna betala. Vid hävning på grund av kundens betalningsdröjsmål har Hägraboxen rätt till skadestånd för all förlust utöver dröjsmålsräntan.

 1. Tillämplig lag och tvister

Dessa allmänna villkor lyder under och ska tolkas i enlighet med materiell svensk rätt.

Tvist i anledning av villkoren ska slutligt avgöras av allmän domstol.


Allmänna leveransvillkor företag

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Avseende produkter från HÄGRABOXEN AB

Dessa allmänna leveransvillkor gäller företagskunder och är giltiga från och med 1 februari 2019.

Allmänt

Dessa allmänna leveransvillkor skall äga tillämpning vid Hägraboxen AB:s (”Hägraboxens”) leverans av gods såvida annat ej skriftligen avtalats mellan parterna. Hägraboxen förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna leveransvillkor och köparen ansvarar för att vid var tid hålla sig uppdaterad om gällande villkor. Specifika bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor. Den eller de produkter som Hägraboxen ska leverera benämns nedan ”Produkten” och det överenskomna priset som ska erläggas benämnas nedan ”Avtalat Pris”.

Leverans och leveransförsening

 1. Leveransvillkor

Leverans ska ske enligt överenskommen INCOTERM och leveransställe (”Leveransställe”). Har inga leveransvillkor avtalats ska leverans ske Ex Works enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

För det fall Hägraboxen ska tillhandahålla transport till av köparen anvisad plats, och inget annat överenskommits, ska köparen erlägga skälig ersättning för Hägraboxens fraktkostnad. Hägraboxen äger rätt att anlita underleverantör för utförande av transporten.

 1. Leveranstid

Leverans ska ske enligt överenskommelse.

 1. Befrielse från ansvar för leveransförsening (force majeure)

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder. Krig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, terrorism, sabotage, generell eller lokal arbetskonflikt, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktion, uppror och upplopp, epidemi, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkning i tillförseln av el, drivkraft eller data- och tele-kommunikationer samt andra liknande händelser samt varje annan omständighet som Hägraboxen inte kan råda över. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrunder endast om Hägraboxen inte skäligen borde ha förutsett deras inverkan på avtalets fullgörande när avtalet ingicks.

Om det föreligger en befrielsegrund förlängs leveranstiden med så lång tid som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Hägraboxen har rätt till förlängning av leveranstiden även om orsaken till förseningen uppkommit efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

Om avtalets fullgörande försenas mer än tre månader av befrielsegrund som nämns i första stycket har köparen utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten.

 1. Hävning på grund av försening och hävningsvite

Om förseningen är längre än två månader, har köparen rätt att häva avtalet genom skriftligt hävningsmeddelande till Hägraboxen. Innan sådant hävningsmeddelande ska Hägraboxen få en frist om minst en vecka att leverera Produkten. Om avtalet hävs, har köparen utöver förseningsvite, rätt till vite om 10 procent av priset på de Produkter som hävningen avser.

Betalning och betalningsförsening

 1. Tid för betalning

Om inte annat avtalats ska köparen erlägga betalning senast 30 dagar efter avtalets ingående.

 1. Befrielse från ansvar för betalningsförsening (force majeure)

Köparen har rätt till förlängd tid för betalning om köparen är förhindrad att betala i tid på grund av krig, terrorism, sabotage, arbetskonflikt, extrema naturhändelser, rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, epidemier, knapphet på transportmedel, inskränkningar i tillförseln av el, drivkraft eller data- och tele-kommunikationer samt andra liknande händelser.

Hägraboxen har rätt att häva avtalet om betalningsdröjsmålet beror på en befrielsegrund ovan och har pågått under mer än tre månader.

 1. Dröjsmålsränta

Om köparen är i betalningsdröjsmål, har Hägraboxen rätt till dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta. Påminnelseavgift debiteras vid fakturapåminnelser. Eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

 1. Innehållande

Oavsett orsaken till att köparen inte betalar i tid, har Hägraboxen rätt att innehålla sin prestation.

 1. Hävning på grund av betalningsdröjsmål och hävningsskadestånd

Hägraboxen får häva avtalet om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen eller om det står klart att köparen inte kommer att kunna betala. Vid hävning på grund av köparens betalningsdröjsmål har Hägraboxen rätt till skadestånd för all förlust utöver dröjsmålsräntan.

 1. Återtagandeförbehåll

Hägraboxen är ägare till Produkten till dess den blivit fullt betald. Hägraboxen har rätt att återta Produkten i samband med en hävning.

 1. Köparens mottagningsskyldighet

Köparen är skyldig att ta emot Produkten på avtalad dag. Om köparen inte tar emot Produkten på avtalad dag, ska köparen ändå betala som om leverans skett. Hägraboxen ska säkerställa att Produkten lagras på köparens risk och bekostnad. Hägraboxen har rätt att häva avtalet om köparen dröjer oskäligt länge med att ta emot Produkten.

Produktens kvalitet och Hägraboxens felansvar

 1. Felansvar

Även om hästen är ett djurslag finns det många olika rastyper och därmed rasbeteenden. Du känner din hästras bäst och du är själv ansvarig för att utfordra din häst med Hägraboxen. Hägraboxen avskriver sig ansvaret för djurens beteende och ersätter inte en box som sparkats sönder eller på annat sätt med våld förstört boxen eller dess funktion.

Produkten ska ha egenskaper och vara av en kvalitet som följer av den produktinformationen som följer med Produkten. Hägraboxen ansvarar inte i övrigt för Produktens egenskaper. Hägraboxen ansvarar inte heller för fel eller skada som orsakats av köparen, t.ex. bristfälligt underhåll eller oriktig hantering.

 1. Betydelsen av garantier etc.

Hägraboxens ansvar för garantier, särskilda utfästelser och utfästelser följer av bestämmelserna i detta avtal om inte annat framgår uttryckligen av garantin, den särskilda utfästelsen eller utfästelsen.

 1. Ansvarstid

Hägraboxen ansvarar endast för fel som förelåg vid tiden för leveransen och som visar sig inom ett år från leveransdagen. För delar som Hägraboxen bytt ut eller reparerat gäller samma ansvarstid om ett år från den ursprungliga Produktens leveransdag.

 1. Köparens reklamation

Köparen ska reklamera fel till Hägraboxen utan oskäligt uppehåll, dock senast inom två veckor, från det att felet har visat sig eller från det att köparen borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Köparen förlorar rätten att göra felet gällande om köparen reklamerar för sent.

 1. Ogrundad reklamation

Köparen är skyldig att ersätta Hägraboxen för arbete och kostnader om köparen reklamerat en Produkt och det senare visar sig att det inte föreligger fel som Hägraboxen ansvarar för.

 1. Hägraboxens avhjälpande av fel

Hägraboxen har en rätt och en skyldighet att avhjälpa fel. Hägraboxen har rätt att avgöra om avhjälpande ska ske genom reparation eller genom att byta ut Produkten (omleverans). Hägraboxen ska avhjälpa felet skyndsamt på den plats där Produkten befinner sig. Hägraboxen ska stå för kostnaderna för avhjälpandet, inklusive kostnaderna för felsökning och transport. Köparen ska stå för de extra kostnader som uppkommer på grund av att Produkten befinner sig på annan plats än Leveransstället. Köparen ansvarar för arbete och kostnader som orsakas av att avhjälpandet medför ingrepp i annat än Produkten.

Hägraboxen är inte skyldig att avhjälpa fel om det skulle vara oskäligt betungande, särskilt med hänsyn till avhjälpningskostnaderna i förhållande till felets betydelse och/eller Produktens värde. I sådant fall är köparen hänvisad till att häva och/eller kräva skadestånd för all förlust enligt vad som följer nedan.

 1. Påföljder vid Hägraboxens bristande avhjälpande

Om Hägraboxen bryter mot sin skyldighet att avhjälpa fel och inte följer köparens begäran att avhjälpa inom viss skälig frist, har köparen rätt att antingen

 1. avhjälpa felet på Hägraboxens bekostnad och risk, till en skälig kostnad i förhållande till felets betydelse och/eller Produktens värde, eller
 2. kräva skadestånd för all förlust med maximalt 20 procent av det Avtalade Priset.
 1. Ofullständigt avhjälpande

Om det inte är skäligt eller inte är möjligt att fullständigt avhjälpa felet och köparen inte häver avtalet, har köparen rätt till skadestånd för all förlust motsvarande maximalt 20 procent av det Avtalade Priset.

 1. Hävning och skadestånd

Om felet inte avhjälps och det föreligger väsentligt fel, har köparen rätt att häva avtalet. Vid sådan hävning har köparen rätt att (i) få tillbaka erlagd köpeskilling, samt (ii) kräva skadestånd för all förlust med maximalt 20 procent av det Avtalade Priset.

Ansvarsbegränsning, produktansvar och tvister

 1. Ansvarsbegränsning

Hägraboxen har inte något ansvar utöver vad som följer av punkterna ovan och köparen har inte rätt till andra påföljder på grund av Hägraboxens avtalsbrott än vad som följer av punkterna ovan. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om Hägraboxen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 1. Produktansvar

Oavsett vad som tidigare stadgats om skadeståndsansvar, ansvarar Hägraboxen inte för skada som fel i Produkten orsakar på tredje mans egendom eller person. Om Hägraboxen blir skadeståndsskyldig mot tredje man på grund av sak- eller personskada, ska köparen hålla Hägraboxen skadeslös. Denna begränsning gäller inte om Hägraboxen gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 1. Tillämplig lag och tvister

Dessa allmänna villkor lyder under och ska tolkas i enlighet med materiell svensk rätt.

Tvist i anledning av villkoren ska slutligt avgöras av Östersunds tingsrätt.